Richtlijnen en beleid

Het is belangrijk dat u duidelijk weet hoe de school met verschillende situaties omgaat. Zo weet u wat u kunt verwachten. In diverse beleidsstukken, richtlijnen en protocollen is de gang van zaken op Basisschool Effen vastgelegd. Op deze pagina’s worden de diverse onderwerpen aangestipt en kunt u zich verder in de materie verdiepen door de bijbehorende stukken te lezen.

Pesten

Een goede sfeer is voorwaardelijk om te kunnen leren. Hiervoor gebruikten wij de Kanjertraining. Alle leerkrachten zijn geschoold als Kanjertrainers en onderhouden deze vaardigheden door studiemomenten. Vanuit de Kanjertraining leren kinderen gedrag te herkennen en te beïnvloeden. Ze doen dat aan de hand van vier gedragstypen, die door een kleur en dierfiguur worden gesymboliseerd. De school profileert zich als Kanjerschool, onder andere door gebruik te maken van ‘kanjertaal’.

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over Kanjer.
In ons Gedragsprotocol kunt u alles vinden hoe wij omgaan met pesten op school.

Klachten

Mochten er problemen zijn dan is het prettig als u die eerst probeert te bespreken en op te lossen met de direct betrokkene. Afhankelijk van de aard van het probleem kunt u, wanneer u er niet uit komt, contact opnemen met de directie van de school. Uiteindelijk kunt u zich ook tot het bestuur van de school wenden.

Zowel directie als bestuur zullen naar uw klacht luisteren en proberen oplossingen aan te reiken door voorstellen te doen, op te treden als intermediair of vanuit hun eigen bevoegdheid beslissingen te nemen.

Mocht het voorkomen dat u volgens bovenstaande werkwijze nog niet naar tevredenheid een oplossing hebt kunnen vinden, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. Deze regeling is door INOS opgesteld en kunt u opvragen bij Monique Dames. (monique.dames@inos.nl)

Vertrouwenspersonen

Intern
Sommige zaken zijn niet altijd even gemakkelijk bespreekbaar. Seksuele intimidatie, misbruik en mishandeling zijn daar schrijnende voorbeelden van. Speciaal voor deze zaken zijn op onze school twee vertrouwenspersonen aangewezen door het team. Deze vertrouwenspersonen volgen studiedagen om zich te bekwamen in hun taak.
Teamleden en leerlingen kunnen zich tot deze vertrouwenspersonen wenden, maar als ouder kunt u hen ook aanspreken. Zij zullen u terzijde staan en zo nodig de weg wijzen naar die personen of instanties die u verder kunnen helpen.
Indien een intern vertrouwenspersoon in kennis wordt gesteld van (vermeende) strafbare feiten is die verplicht dit te melden aan het bevoegd gezag (het bestuur) welke hiervan dan direct aangifte moet doen. Voor onze school is Monique Dames de interne vertrouwenspersoon.

Extern

Voor alle scholen binnen INOS is een extern vertrouwenspersoon beschikbaar voor ouders vanuit de organisatie www.vertrouwenswerk.nl Deze externe vertrouwenspersoon kan door ouders ingeschakeld worden wanneer er op school bijvoorbeeld sprake is van ernstige klachten, een vorm van machtsmisbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en/of pesten wat niet door de coördinator sociale veiligheid of de interne vertrouwenspersonen kan worden opgepakt en/of opgelost.

Leerlingen en/of ouders kunnen doorverwezen worden naar deze externe vertrouwenspersoon, maar u kan ook rechtsreeks zelf contact opnemen. De externe vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat er alleen met uw toestemming aan anderen informatie gegeven mag worden.

De externe vertrouwenspersoon voor INOS is:

Mevr. Jacqueline Klerkx
Tel: 06 22 34 81 29
​​​​​​​jacquelineklerkx@vertrouwenswerk.nl

Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen

Hoewel wij hopen dit protocol nooit te hoeven gebruiken, is het belangrijk om te weten hoe Basisschool Effen handelt bij schorsing en verwijdering van leerlingen. Informatie hierover vindt u in dit document.