Medezeggenschapsraad

Voor zowel leerkrachten als werknemers is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders en leerlingen zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft elke school een medezeggenschapsraad die op zowel het belang van ouders en leerlingen als op het belang van de leerkracht en school toeziet.
De raad zorgt, net als de ondernemingsraad in een bedrijf, voor de inspraak van ouders en leerkrachten in het beleid van het bestuur. Zo worden naast veel andere zaken het personeelsbeleid en de besteding van de gelden aan de MR ter instemming of advies voorgelegd.

De MR is bevoegd om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan directie en GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad). Via de MR kunnen de ouders en de leerkrachten meepraten en meebeslissen. Om haar taak naar behoren te kunnen vervullen moet de MR beschikken over goede informatie. Dat betekent dat het belangrijk is dat de leden weten wat er leeft onder de ouders, de leerkrachten, de directie en het bestuur. De vergaderingen van de MR zijn openbaar (als toehoorder) maar kunnen voor een deel besloten zijn.

Leden van de medezeggenschapsraad

De MR van onze school bestaat uit 4 leden (2 leerkrachten en 2 ouders). De leerkrachten nemen per toerbeurt zitting in de MR. De oudergeleding wordt gekozen door ouders. Ieder lid wordt gekozen voor een periode van vier jaar. De MR-vergaderingen vinden ongeveer één keer in de twee maanden plaats. Namens de ouders nemen  Marinca de Beer en Koen Quicken deel aan de MR, namens het team zijn dit Monique Dames  en Bas van den Broek. De taakverdeling voor de komende periode is:

  • Marinca de Beer: Voorzitter
  • Monique Dames: Secretaris
  • Koen Quicken
  • Bas van den Broek

De MR wil graag de aandacht van alle ouders en verzorgers vestigen op de rol van de ouders binnen de MR. De MR vindt het belangrijk om daadwerkelijk medezeggenschap te kunnen uitoefenen namens de leerkrachten en ouders. De MR stelt het zeer op prijs als u uw mening of ideeën met hen zou willen delen over zaken waar de MR zich mee bezighoudt. Ook wanneer u als ouder andere onderwerpen door de MR of met de directie besproken wilt zien, verneemt de MR dit graag van u. “Uw input voor de MR is hard nodig.
De MR stelt zich uitdrukkelijk ten doel een schakel te vormen tussen de ouders en de school. Dus heeft u vragen/opmerkingen over bijvoorbeeld het (personeels)beleid of het onderwijs, neem dan contact op met één van de leden van de MR of mail naar kbseffen_mr@inos.nl.

Wilt u de klachtenregeling inzien? Neem dan contact op met Monique Dames.