Aanmelden

 • Uw kind is 3 jaar:
  dan kunt u een afspraak maken voor een gesprek en een rondleiding op school. Op die manier krijgt u een goed beeld van de school. Hebt u uw keuze gemaakt dan kunt u uw kind aanmelden. Dit kan eventueel ook op een later tijdstip.
 • Uw kind is 3 jaar en 9 maanden:
  dan bestaat de mogelijkheid voor uw kind om te komen meedraaien in de groep. Dit gebeurt altijd in overleg met de school. Uw kind kan dan alvast wennen aan de manier van werken, de dagindeling, de juf en aan de kinderen.

De echte start op school is op de eerste schooldag na de vierde verjaardag. Als uw kind ongeveer zes weken op school zit, maakt de leerkracht een afspraak voor een gesprek. In dit gesprek kan besproken worden hoe u, uw kind en de leerkracht de eerste weken ervaren hebben.
Voor nadere toelichting of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen, telefoonnummer 076-5145944 of e-mail kbseffen_info@inos.nl.

Aannamebeleid

Algemene uitgangspunten op INOS-scholen:

 • In principe staan de scholen van de stichting INOS open voor alle leerlingen.
 • De stichting INOS biedt alle kinderen de mogelijkheid in hun eigen wijk zoveel mogelijk passend onderwijs te volgen.
 • Het bestuur heeft zorgplicht, als leerlingen om specifieke redenen niet toegelaten kunnen worden, heeft het bestuur de plicht ander onderwijs aan te bieden.
 • Er kan een limiet gesteld worden aan het aantal aan te nemen leerlingen op een school.
 • Het aannamebeleid leerlingen dient door de schooldirecteur aan de MR van de school ter instemming voorgelegd te worden.
 • Op basis van het goedgekeurde aannamebeleid beslist de directeur van de school omtrent de aanname van een leerling.

Hier kunt u meer lezen over ons aannamebeleid:
protocol aannamebeleid definitief beleid aanvulling april 2021

Tussentijds instromen

Het kan zijn dat u tijdens de basisschoolcarrière van uw kind wil wisselen van basisschool. Als ouders hierover contact leggen bespreken we kort de reden van het vertrek van de huidige school. Ook nemen we altijd contact op met die school. We willen graag achtergrondinformatie over hoe uw kind daar heeft gewerkt en of het kind extra ondersteuning nodig heeft.
Hierna kunnen we met u een afspraak maken om tijdens een gesprek te bekijken of plaatsing op onze school een mogelijkheid is.
Basisschool Effen wil een veilige, goed georganiseerde leeromgeving zijn voor kinderen.
Onze school staat in principe open voor alle kinderen

Bijzondere ondersteuning

Het is erg belangrijk dat als uw kind speciale zorg nodig heeft, wij als school deze zorg ook kunnen bieden. We gaan altijd samen met u in gesprek om te kijken of we aan de hulpvraag van uw kind kunnen voldoen.