Ouders

Wij vinden het belangrijk dat de contacten met de ouders goed en vlot verlopen. Het komt de kinderen ten goede dat zowel de ouders als de leerkrachten op de hoogte zijn als er zich op een of ander gebied een probleem voordoet. U kunt altijd bij de leerkracht van uw kind terecht. Mocht het probleem van dusdanige aard of omvang zijn dat u er zelf moeilijk of geen oplossing voor vindt, kunnen wij u altijd adviseren bij het vinden van het juiste hulptraject. U kunt dan contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van onze school Mevr. Karin Weddepohl of mevr. Vera van Steen. De contactlijn is op onze school kort. Ouders van kleuters begeleiden elke dag hun kind tot de klas. Bij de oudere leerlingen is dit niet meer het geval, maar een afspraak met de leerkracht is zo gemaakt.

Soms roept het onderwijs aan uw kind, of de gang van zaken op school, vragen op. In eerste instantie kunt u die het beste voorleggen aan de leerkracht van uw kind, liefst na 15.00 uur. Er is dan meer tijd voor een gesprek dan bij aanvang van de lessen. Voor uitgebreidere kwesties kunt u beter een afspraak maken. Als uw vraag niet voldoende beantwoord wordt, of u komt er met de leerkracht van uw kind niet uit, dan kunt u altijd contact opnemen met de locatieleider of directeur.
Zo nodig kunt u ook altijd iemand van de ouders van de M.R. benaderen.

Communicatie

Goede communicatie met ouders is voor ons belangrijk. Vandaar dat wij op onze school op verschillende manieren proberen dit te realiseren. Wij doen dit door:

  1. de informatieavond aan het begin van het schooljaar
  2. de oudervertelgesprekken
  3. de tien-minutengesprekken (bij de kleuters de gesprekken n.a.v. Kijk!)
  4. het verspreiden van de nieuwsbrief
  5. gebruik te maken van de schoolapp
  6. open podia en andere verschillende buitenschoolse activiteiten, waardoor ouders op informele wijze in contact kunnen komen met leerkrachten en school
  7. middel van contacten met de medezeggenschapsraad (MR) voor beleidsmatige en schoolse zaken
  8. middel van contacten met de ouderraad (OR) over festiviteiten, seizoensactiviteiten e.d.
  9. het opzetten van ‘gast in de klas’ waarbij u als ouder een les kan volgen in de klas van uw kind

Wat wij van u als ouder verwachten is een open communicatieve houding. Wij zijn immers partners in de ontwikkeling van uw kind!