De zorg voor onze leerlingen

Ondersteuning

Net even dat extra steuntje in de rug… dat kan soms zo belangrijk zijn voor een kind. Hier kunt u lezen welke ondersteuning de school biedt en kunt u zich verdiepen in de mogelijkheden. Zo weet u wat u kunt verwachten.

De leerkracht zorgt voor extra ondersteuning

Soms hebben leerlingen extra ondersteuning nodig, zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. In eerste instantie pakt een leerkracht dat zelf op en hoeven geen extra stappen te worden genomen. Maar soms zijn kinderen gebaat bij aanvullende ondersteuning. Deze leerlingen worden in een leerlingbespreking besproken.

Intern Begeleider

Op onze school is Karin Vos de intern begeleider, kortweg de IB-er. Zij zorgt dat de uitvoering en de inzet van die extra ondersteuning goed gebeurt. Ze begeleidt de leerkrachten hierbij en coördineert de ondersteuningsprocedure. Hebt u specifieke vragen over de ondersteuning voor uw kind, neem dan contact op met Karin. Wilt u meer weten over extra ondersteuning? Lees hier het ondersteuningsprofiel.

Passend onderwijs

Met de invoering van Passend Onderwijs, per 1 augustus 2014, komen er nieuwe richtlijnen over hoe moet worden omgegaan met leerlingen, waarvan de school vindt dat zij hier enigszins handelingsverlegen voor is. Niet de ouders, maar de school moet zich dan inspannen voor een geschikte onderwijsplaats en eventueel extra middelen voor deze leerlingen. Voor de leerlingen die nu recht hebben op leerlinggebonden financiering (zogenaamde rugzakleerlingen) moet straks in het samenwerkingsverband worden afgesproken hoe de ondersteuning eruit komt te zien.

Dyslexie

Leerlingen met hardnekkige lees- en spellingproblemen komen in aanmerking voor een diagnose en behandeling van dyslexie. Deze wordt onder bepaalde voorwaarden door de zorgverzekeraar vergoed. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de intern begeleider. Op school zijn er afspraken gemaakt hoe deze leerlingen getoetst worden en welke extra hulpmiddelen er ingezet kunnen worden. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met de intern begeleider.

Extra uitdaging

Voor kinderen die erg gemakkelijk leren of meer- of hoogbegaafd zijn, zijn de standaardlessen misschien niet uitdagend genoeg. Deze kinderen hoeven minder tijd te besteden aan de standaard lesstof en werken vervolgens aan een uitdagende opdracht.

Eureka! – verrijkingsklassen

In sommige gevallen is een kind gebaat bij deelname aan Eureka!, het bovenschoolse project voor hoogbegaafde kinderen. Op de website eureka.inos.nl leest u alles over hoogbegaafdheid en wat Eureka! doet.
Mocht u meer willen weten over Eureka! of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de intern begeleider van de school.

Playing for Success

Playing for Success is een initiatief waarmee leerlingen van 9 tot 14 jaar hun prestaties in taal, rekenen en ICT verbeteren. Het kan gaan om onderpresterende kinderen: ‘gewone’ leerlingen die minder presteren dan ze kunnen en soms achterblijven op het gemiddelde niveau. Playing for Success draagt structureel bij aan het opheffen van deze leerachterstanden. Daarnaast levert Playing for Success een belangrijke bijdrage aan het zelfvertrouwen én aan een positiever zelfbeeld. Denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor Playing for Success, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind of met de intern begeleider van school.
Meer informatie en voorwaarden voor deelname vindt u op de website van Playing for Success.

Externe Ondersteuning

Onze school krijgt steeds vaker een verzoek van ouder(s)/verzorger(s) om extra ondersteuning voor hun kind te organiseren. Daarbij schakelen zij soms op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp in. In de wet is vastgelegd dat het onderwijs tijdens de onderwijstijd door de eigen school moet worden gegeven. Alleen als er sprake is van een medische indicatie of als kan worden aangetoond dat extra hulp een onmisbare schakel is in het hulpverleningsproces, mogen kinderen soms -bij uitzondering- gebruik maken van ondersteuning door externe hulpverleners (waaronder Remedial Teaching). De directeur van de school beoordeelt dit. Daarbij dienen goede afspraken gemaakt te worden over het beperken van het schoolverzuim dat hierdoor ontstaat.